BELEDİYELER İÇİN BİSİKLETLİ ULAŞIM
FİKİR VE PROJE UYGULAMA YARIŞMASI

YARIŞMA KURAL VE USULLERİ

  1. YARIŞMA KONUSU

Türkiye Belediyeler Birliği, “Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması” düzenleyecektir. Yarışma bütün belediyelerin katılımına açıktır.   

1.1. Yarışmanın Hedefi

Yaşanabilir çevre ve kimlikli şehirler oluşturulması için; trafik kaynaklı hava kirliliği etkilerinin azaltılması, beden ve ruh sağlığının korunması, yaşam kalitesinin arttırılması ve çevre koruma bilincinin geliştirilmesi, aynı zamanda kent estetiğine katkı sağlaması amacıyla kentlerimizde bisiklet ve yaya yollarının artırılması, bireysel araçlar yerine bisikletle ulaşımın teşviki ile bu uygulamalara yönelik her türlü sosyal ve eğitim faaliyeti içerecek uygulamalara dair politikaların oluşturulması amaçlanmaktadır.

Yarışmayla, kent içi ulaşımda bisikletle erişilebilirliğin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, yenilikçi fikir ve uygulamalar ile kent içi bisikletle sürdürülebilir ulaşımı sağlamaya yardımcı olacak bütün başvurular beklenmektedir.

Yarışma kapsamında, yeni teknolojilerin kullanılması, mevcut sürecin iyileştirilmesi suretiyle karbon salınımını azaltmaya yönelik fikir projeleri de aranacaktır. 

Proje çıktıları ölçülebilir olmalı ve sistematik düzeyde bir değişimi hedeflemelidir.

1.2. Beklenen Sonuçlar

Başvurular orijinal fikirlerden oluşmalıdır. Halen uygulanmakta olan kent içi hareketliliği arttırma yöntemlerinin ve bisiklet kullanımının yaygınlaşmasının farklı bir yöntemle uygulanması veya etki alanının genişletilmesine yönelik proje önerileri de kabul edilecektir. Ancak fikirler özgün olmak zorundadır.

Yarışmacılar, fikirlerinin uygulanması hususunda yarışmanın nasıl fayda sağlayacağını da belirtmelidir.

2. ÖDÜL

Belediyeler için “Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması” ile Türkiye Belediyeler Birliği’ne başvuru yapan belediyeler iki aşamada değerlendirilecek ve ödüllendirilecektir.

Avrupa Hareketlilik Haftası’na katılan ve etkinlik yapan bütün belediyelere ödül olarak bisiklet verilecektir.

Birinci aşama fikir aşaması olup bu aşamada yarışma takvimi bölümünde belirtilen tarihe kadar alınacak başvurular jüri tarafından değerlendirilip sıralanır. Başarılı bulunan başvuruların sıralamaya göre ilk on belediye ödüllendirilecektir. Birinci aşama 16-22 Eylül 2020 tarihleri arasında sonuçlandırılacak olup ödül tutarı seçilen 10 projenin her birine 250.000 TL’dir.

İkinci aşamada yarışma jürisi tarafından uygulaması en başarılı bulunan 3 belediye ayrıca ödüllendirilecektir. Birinci aşamada ödül alamayan projeler de uygulamaya geçirilmesi halinde ikinci aşama için başvurabilecektir. İkinci aşama 2021 yılı Haziran ayında sonuçlandırılacak olup ödül tutarı;

Birinci belediyeye      2.000.000 TL,

İkinci belediyeye        1.000.000 TL,

Üçüncü belediyeye     500.000 TL’dir.

3. YARIŞMA TAKVİMİ

Aşağıda yer alan tarihlere uygun olarak yarışma sonuçlandırılacaktır.

1. Aşama Fikir Projesi Teslimi:                                          13 Temmuz-21 Ağustos 2020

1. Aşama Ödüllerin Teslimi:                                               16-22 Eylül 2020

2. Aşama Proje Uygulama Bilgisi Teslim:                         26 Nisan 2021

2. Aşama Sonuç İlanı:                                                         Mayıs 2021

2. Aşama Ödüllerinin Takdimi:                                         Haziran 2021

4. BAŞVURU KRİTERLERİ

Başvurular, “hareketlilik.tbb.gov.tr” adresli internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek olup bu site üzerinden başvuru tamamlandıktan sonra belediye tarafından resmi yazı ile Türkiye Belediyeler Birliği’ne iletilmelidir.

Her belediye tek başvuru yapabilecektir. Geç başvurular kabul edilmeyecektir. 

5. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Değerlendirme, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belirlenen jüri tarafından aşağıda belirtilen kriterlere göre gerçekleştirilecektir.

             Kriter                                   Ağırlık

Uygunluk                             40

Sürdürülebilirlik                   30

Uygulanabilirlik                   30

Puanlama 100 üzerinden yapılacaktır.

Uygunluk: Projenin Avrupa Hareketlilik Haftası amaçlarına uygunluğunun nasıl sağlanacağı değerlendirilecektir.

Sürdürülebilirlik: Projenin teknik, idari ve ekonomik açıdan uzun vadede devamlılığının nasıl sağlanacağı değerlendirilecektir.

Uygulanabilirlik: Projenin öngörülen alanda ve şekilde uygulanmasının teknik ve ekonomik açıdan ne kadar mümkün olduğu değerlendirilecektir.

6. BELGELER

Zorunlu belgeler; belediye başkan onaylı resmi başvuru yazısı ve belediye başkanı tarafından imzalanmış taahhütname belgesidir. Belgeler, ıslak imza veya elektronik imza ile belediye başkanınca onaylanıp hareketlilik.tbb.gov.tr internet sitesine başvuru sırasında yüklenecektir.

Ödül kazanan belediyeler ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında protokol imzalanacaktır. Protokol hükümleri; ödül olarak verilecek paranın belediye hesaplarına kaydedileceğine, proje kapsamında kullanılacağına ve hak edişler karşılığında ödeneceğine dair hükümler içerecektir.

Resmi başvuru yazısı ve taahhütname örneği, hareketlilik.tbb.gov.tr internet sitesinden edinilebilir. Ödül kazanan belediyelere protokol metni ayrıca gönderilecektir.

7. SÜREÇ

7.1 Birinci aşama

Avrupa Hareketlilik Haftası’na katılan ve etkinlik düzenleyen bütün belediyelere bisiklet verilecektir. Ayrıca yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar projelerini ileten ve yarışma jürisi tarafından ilk on proje içerisine seçilen belediyelere ödül verilecektir.

7.2 İkinci aşama

İkinci aşama, Türkiye Belediyeler Birliği’ne iletilen projelerin uygulamaya geçirilmesi, başarılı bulunan proje uygulamalarının tespit edilmesi ve ödüllendirilmesi aşamasıdır.

Belediyeler birinci aşamada ödüllendirilmeseler de ikinci aşamaya başvurabilir.

Başvuru dosyasında proje kapsamında yapılan harcamalar, varsa düzenlenen etkinlikler veya yatırımlar hakkında bilgi verilir. Doğrudan saha uygulaması yapılan iş kalemlerinde görsel (fotoğraf ve/veya video) bilgi verilmesi gereklidir.

Gerekli görülen hallerde Türkiye Belediyeler Birliği proje uygulama alanını ziyaret edebilir.

Puanlamaya göre en başarılı üç proje ödüllendirilecektir.

8. DİĞER HUSUSLAR

8.1 Ödeme işlemleri

Ödeme, ödül almaya hak kazanan belediye ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında yapılacak protokole göre gerçekleştirilecektir.

8.2 Yaygınlaştırma

Türkiye Belediyeler Birliği, yarışmaya katılan projelere ilişkin bilgi ve görsel belgeler paylaşabilir.

Yarışmaya başvurmakla, bütün katılımcılar projelerin diğer belediyelerde yaygınlaştırılması için Türkiye Belediyeler Birliği’nin tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmasına izin vermiş sayılır.

8.3 Etik Kuralları

Yarışmaya ilişkin her türlü faaliyet, etik ilkelere, standartlara ve hukuka uygun olarak yürütülecektir.

8.4 Güvenlik

Teslim edilen projelerin güvenliği Türkiye Belediyeler Birliği tarafından sağlanacaktır.

8.5 İdari Yaptırımlar

Yanlış beyanda bulunulması durumunda veya bu şartnameye aykırılık halinde başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

9. İLETİŞİM

Ayrıntılı bilgi ve örnek belgeler için “hareketlilik.tbb.gov.tr” adresli internet sayfası ziyaret edilebilir.

Başvurular hakkındaki sorular hareketlilik@tbb.gov.tr e-posta adresine yazılı olarak iletilebilir.